Search

Ispravak Javnog natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca na mandat od 4 godine – 1 izvršitelj

Na temelju članaka 40. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj 17/19., 98/19. i 144/22.), članka 22. Statuta Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 7/20. i članka 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 1/21. i 9/22.-ispravak), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca objavljuje

I S P R A V A K
JAVNOG NATJEČAJA

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjcana mandat od 4 godine – 1 izvršitelj

Ispravlja se javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca na mandat od 4 godine – 1 izvršitelj, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 92/23 od 09. kolovoza 2023. godine i objavljen na mrežnim stranicama Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca www.gkgdm.hr dana 09. kolovoza 2023. godine, na način da se javni natječaj ispravlja u dijelu teksta te ispravljani tekst javnog natječaja glasi:

„Uz prijavu na natječaj koja mora sadržavati ime i prezime podnositelja prijave, adresu prebivališta, broj telefona i elektroničku adresu, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis s opisom stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti, vlastoručno
  potpisan,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili
  domovnice) ili elektronički zapis iz Knjige državljana,
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 4. dokaz o položenom knjižničarskom stručnom ispitu (preslika),
 5. dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis o podacima
  evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 6. dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (potvrda poslodavca o
  poslovima koje je kandidat obavljao i u kojem razdoblju, preslik ugovora o radu ili
  drugog dokumenta kojim se to dokazuje, a koji je staž evidentiran u matičnoj
  evidenciji HZMO-a),
 7. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 3mjeseca)
 8. prijedlog četverogodišnjeg plana rada knjižnice.“

U ostalom dijelu, tekst javnog natječaja ostaje nepromijenjen.
Rok za slanje prijava na javni natječaj produžava se za 8 dana, računajući od dana objave ispravka javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

GRAD DONJI MIHOLJAC

Skip to content