Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca na mandat od 4 godine – 1 izvršitelj

Na temelju članaka 40. stavka 1. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19. i 151/22.), članka 20. stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine broj 17/19., 98/19. i 144/22.), članka 22. Statuta Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 7/20. i članka 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ br. 1/21. i 9/22.-ispravak), Gradonačelnik Grada Donjeg Miholjca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjcana mandat od 4 godine – 1 izvršitelj

Za ravnatelja/icu Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca može biti imenovana osoba, na temelju predloženog četverogodišnjeg plana rada, koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
– položen stručni knjižničarski ispit,
– najmanje pet godina rada u knjižnici,
– odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.
– koja nije pravomoćno osuđena ili protiv koje se ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv privatnosti, protiv časti i ugleda, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv opće sigurnosti, protiv imovine, protiv gospodarstva, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, a koje je propisano Kaznenim zakonom (NN 125/11, 144/12, 56/15,61/15, 101/17, 118/18, 126/19).

Uz prijavu na natječaj koja mora sadržavati ime i prezime podnositelja prijave, adresu prebivališta, broj telefona i elektroničku adresu, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. životopis s opisom stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti, vlastoručno potpisan,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice) ili elektronički zapis iz Knjige državljana,
  3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
  4. dokaz o položenom knjižničarskom stručnom ispitu (preslika),
  5. dokaz o ukupnom radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis o podacima
    evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
  6. dokaz o traženom radnom iskustvu u knjižničarskoj struci (potvrda poslodavca o poslovima koje je kandidat obavljao i u kojem razdoblju, preslik ugovora o radu ili drugog dokumenta kojim se to dokazuje, a koji je staž evidentiran u matičnoj evidenciji HZMO-a),
  7. uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju i uvjerenje da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  8. prijedlog četverogodišnjeg plana rada knjižnice.

Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Ravnatelja imenuje Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.
Položen stručni knjižničarski ispit ima i osoba koja je oslobođena polaganja stručnog knjižničarskog ispita na temelju zakona kojima je uređivana knjižnična djelatnost.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i prijavi uz ostale dokaze priložiti i dokaze sukladno posebnim propisima kojima je uređeno to pravo (rješenje ili potvrda o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo, dokaz o nezaposlenosti i dr.) i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člancima 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima i dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Navedeno na poveznici: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01.,103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, po Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Pisana prijava na natječaj s obveznim prilozima i dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnosi se u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac, u zatvorenoj omotnici s naznakom: »Natječaj za ravnatelja Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca – ne otvaraj«

Osoba koja podnese nepravodobnu ili nepotpunu prijavu na natječaj ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i njezina prijava neće se razmatrati, o čemu će joj se dostaviti pisana obavijest na koju nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Grad Donji Miholjac kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Zadržava se pravo poništenja natječaja.

GRAD DONJI MIHOLJAC

 

Skip to content