Search

Javni natječajza radno mjesto knjižničar/ka

Na temelju članka 19. Statuta Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca, ravnateljica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za radno mjesto KNJIŽNIČAR/KA – 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rok od tri mjeseca

 

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na diplomskoj razini, odnosno studij knjižničarstva kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 123/03)

Iznimno ako kandidat nema traženi uvjet već je završio drugi diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili s njim izjednačen studij, obvezan je steći 60 ECTS bodova iz temeljnih sadržaja knjižničarstva na akreditiranom jednogodišnjem (PKK 60) diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja na radno mjesto knjižničara

 • Položen stručni ispit za knjižničara (pristupnici bez položenog stručnog ispita dužni su isti položiti u roku određenom Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci)
 • Jedna godina radnog iskustva

 

Ostali uvjeti:

 • komunikacijske sposobnosti
 • računalna i informacijska pismenost
 • vozačka dozvola B kategorije

 

Uz vlastoručnu potpisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • Životopis
 • Preslika domovnice
 • Preslika dokaza o stečenoj stručnoj spremi (diploma)
 • Preslika dokaza o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ( ne starije od 30 dana)
 • Dokaz o radnom iskustvu i radnom iskustvu u struci u trajanju od 1 godine
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja

 

Radni odnos u Gradskoj knjižnici Grada Donjeg Miholjca za radno mjesto knjižničar/ka zasniva se na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz obavezni probni rok od 3 mjeseca.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom se smatra samo prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Prilikom postupka izbora kandidata Knjižnica može organizirati testiranja znanja i vještina kandidata, a o čemu će biti pravodobno obaviješteni. Ako kandidat ne pristupi provjeri smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

Ravnateljica zadržava pravo poništenja Javnog natječaja bez posebnog pojašnjenja. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca, na adresu: Gradska knjižnica Grada Donjeg Miholjca, Trg Ante Starčevića 22, 31540 Donji Miholjac, s naznakom „Za natječaj“.

 

KLASA: 112-01/23-01/01

URBROJ: 2115-12-01-23-01

Donji Miholjac, 16. lipnja 2023.

 

Ravnateljica

Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca

Marinela Šmider, mag. informatol.

Skip to content