Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje Gradska knjižnica Grada Donjeg Miholjca uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15).

Obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis).

Gradska knjižnica Grada Donjeg Miholjca ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14, 15/14).

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama možete podnijeti:

·         poštom na adresu: Gradska knjižnica Grada Donjeg Miholjca, Trg Ante Starčevića 22, 31 540 Donji Miholjac

·         osobno u radno vrijeme Knjižnice

·         na e-mail: ravnatelj@gkgdm.hr

ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

NN 25/13                   NN 85/15

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJA

NN 12/14                   NN 15/14

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2020.                  GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2021.                 GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2022.

Skip to content