Smjernice za izgradnju i upravljanje fondom

Smjernice za izgradnju i upravljanje fondom Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca (u daljnjem tekstu: Knjižnica) definiraju svrhu, opseg i sadržaj knjižničnog fonda.

Izgradnja knjižničnog fonda temelji se na stručnim načelima, načelu intelektualne slobode i prava jednakog pristupa informacijama za sve.

U svojoj nabavnoj politici, Knjižnica ne provodi cenzuru djela ni prema sadržaju, ni prema autoru niti prema izdavaču.

Kod nabave nove građe i otpisa uništene, dotrajale i zastarjele građe poštuju se važeći zakoni i propisi: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19), Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21), Pravilnik o reviziju i otpisu knjižnične građe (NN 21/02) te Pravilnik o načinu korištenja knjižnične građe i usluga Gradske knjižnice Grada Donjeg Miholjca.

Nabavna politika Knjižnice u skladu je s preporukama UNESCO-vog Manifesta za narodne knjižnice, Kopenhaške deklaracije o važnosti narodnih knjižnica u informacijskom društvu, IFLA-inih i UNESCO-vih smjernica za razvoj službi i usluga u narodnim knjižnicama, Izjave IFLA-ine Komisije za slobodu izražavanja i slobodan pristup informacijama Knjižnice i intelektualna sloboda te Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19, 98/19)  i Standarda za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21).

Svrha smjernica za nabavu knjižnične građe, pomoć je knjižničarima u:

 • nabavi,
 • smještaju,
 • čuvanju i zaštiti,
 • izlučivanju i otpisu.

Fond Knjižnice obuhvaća svu knjižničnu građu za djecu i odrasle, a formira se na osnovi Standarda za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, prema profilu i zahtjevima korisnika, postojećih i potencijalnih.

Prema Standardu za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, knjižni fond gradske knjižnice treba sadržavati 65% beletristike (lijepe književnosti) i 35 % stručne, znanstvene i popularno-znanstvene literature, od koje najmanje 1 % čini referentna građa. U odnosu na dobnu strukturu korisnika, ukupan fond gradske knjižnice treba sadržavati najmanje 25 % knjižne građe za djecu i mlade.

Knjižnica nastoji zadovoljiti zahtjeve društvene zajednice:

 • za tradicionalnom knjižničnom građom,
 • za pristupom novim informacijama kao i novim informacijskim tehnologijama,
 • za neknjižnom građom (elektroničkom, igračkama…),
 • osigurati dostupnost građi i informacijama svim korisnicima,
 • sustavnom izgradnjom zavičajne zbirke,
 • doprinosom izgradnji knjižničarske struke,
 • popularizacijom čitanja s posebnim osvrtom na hrvatsku književnost.

Osnovni kriteriji u nabavi knjižnične građe su:

 • kriterij vrijednosti (obilježja samih djela)
 • kriterij potražnje (prema potrebama korisnika)

Specifični kriteriji:

 • ugled autora i nakladnika
 • interes korisnika
 • prikladnost formata za korištenje u knjižnici
 • prikladnost predmeta, stila, jezika i razine čitanja za ciljane korisnike
 • jasnoća, točnost i logičnost predstavljanja
 • način obrade teme
 • kvaliteta prijevoda
 • lektura, korektura
 • fizičke karakteristike
 • relevantnost za korisnike zajednice
 • financije
 • učestalost korištenja zbirki
 • relevantnost prema nastavnom i drugim obrazovnim programima.

Kod izgradnje fonda nastoje se zadovoljiti obrazovne i kulturne potrebe lokalne zajednice, informacijska pismenost, promicanje čitanja kao i razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Vrsta građe koja se nabavlja:

 • knjige
  • lijepa književnost za djecu, mlade i odrasle, uključujući lektiru za osnovne i srednje škole
  • edukativne i zabavne slikovnice
  • popularno-stručni i znanstveni naslovi
  • referentna građa i priručnici
 • strip
 • periodika
 • igračke i društvene igre
 • elektronička građa i multimedija.

Zavičajna zbirka sistematski je prikupljena, obrađena i kao zasebna vrijednost organizirana kolekcija unutar knjižnice koja predstavlja građu za povijesni razvoj materijalne i duhovne kulture nekog područja.

Zavičajna zbirka Knjižnice Mariniana prikuplja:

 • publikacije objavljene na području Grada Donjeg Miholjca i okolnih gravitirajućih mjesta,
 • publikacije autora koji su rođeni ili su duže vrijeme djelovali na području Grada Donjeg Miholjca ili okolnih gravitirajućih mjesta, a objavljene su bilo gdje
 • sve što je objavljeno o Gradu Donjem Miholjcu, o njegovu stanovništvu ili o pojedincima, bez obzira na mjesto objavljivanja.

Građa koja se ne nabavlja:

 • udžbenici
 • sitni tisak
 • zemljopisne karte
 • mikrofilmovi
 • bibliofilska izdanja.

Načini nabave knjižnične građe:

 • kupnja
 • otkup Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske
 • dar
 • zamjena

Temelji za kupnju knjižnične građe:

 • pregled oglednih primjeraka građe
 • odabir iz tiskanih i elektroničkih kataloških ponuda
 • prijedlozi korisnika (deziderata)
 • praćenje nakladničke ponude putem objava u tisku i na internetu.

Knjižnične se zbirke neprestano procjenjuju i vrednuju u skladu sa zadaćama knjižnice i potrebama korisnika. Vrednovanje knjižničnog fonda važan je dio nabavne politike Knjižnice.

Kriteriji za vrednovanje su:

 • Iskoristivost
 • Kvaliteta
 • Dostupnost
 • Relevantnost
 • Količina

Iz knjižničnog fonda redovito se izlučuje i otpisuje:

 • uništena građa
 • izgubljena građa
 • dotrajala građa
 • zastarjela građa
 • neaktualna građa u više primjeraka za kojom je smanjen interes korisnika.

U Donjem Miholjcu, 20. prosinca 2021.

Ravnateljica:
Marinela Šmider, mag. informatologije

Skip to content